Skip Navigation LinksFUBON > Trang chủ > Giới thiệu > Công bố thông tin > Báo cáo thường niên và Báo cáo tài chính tóm tắt
TÊN NGÀY FILE
BCTN BCTC Tóm Tắt Năm 2014 31/12/2014 PDF File
BCTN BCTC Tóm Tắt Năm 2015 31/12/2015 PDF File
BCTN BCTC Tóm Tắt Năm 2016 31/12/2016 PDF File
BCTN BCTC Tóm Tắt Năm 2017 31/12/2017 PDF File
BCTN BCTC Tóm Tắt Năm 2018 31/12/2018 PDF File
BCTN BCTC Tóm Tắt Năm 2019 31/12/2019 PDF File
BCTN BCTC Tóm Tắt Năm 2020 31/12/2020 PDF File
BCTN BCTC Tóm Tắt Năm 2021 31/12/2021 PDF File